Terms and conditions

Trodal AS gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner selges til bedriftsmarkedet. De har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

100% fornøyd garanti
Det forutsettes at deltaker har gjennomført prosessen i produktet. Det er ønskelig fra Trodal AS sin side å vise fleksibilitet.

Kortbetaling
Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Kvitteringen ved kortbetaling er regnskapsmessig godkjent som bilag.

Faktura
Om du ønsker å bli fakturert i stedet for å benytte kortbetaling sendes du en mail til atle@trodal.no . Faktura vil ha forfall før kursstart og beløp må være innbetalt før det blir innvilget tilgang til kursportal. Det påløper ingen fakturagebyr.

Opphavsrett
Opphavsrett © Trodal AS

Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Trodal AS sine nettsider og portaler uten Trodal AS sitt samtykke.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Kursets innhold er beskyttet av opphavsrett og er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i kurset på en måte som utgjør en krenkelse av rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Trodal AS.

Konfidensialitet 
Vi har taushetsplikt i forhold til å dele informasjon som er gitt av andre medlemmer innad i gruppen uten spesifikt samtykke fra de(n) som deler. Informasjon fra kursholder og Trodal AS kan deles fritt også utenfor kursportalen innenfor de rammer som er beskrevet i avsnittet: Betingelser for bruk av portalens innhold.

Du står naturlig nok fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver med de du måtte ønske.

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Trodal AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall post@trodal.no

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans og nettverk, for å nevne noen. 

Avlysing og utsettelse
Trodal AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Trodal AS sin kontroll. Ved avlysing eller utsettelse vil kursdeltakere bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt eller at kursavgiften blir refundert.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Trodal AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Trodal AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Trodal AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Trodal AS refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: post@trodal.no
Adresse: Skurdalsvegen 163, 3580 Geilo. Postadresse: PB 57, 3581 Geilo
Org.nr: 995 637 855

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.